Szkoła Podstawowa w Szestnie          
 Gimnazjum 
Adres: Szestno 18, 11-700 Mrągowo                                                          Sekretariat / tel./ fax: 89 741 25 86/   e-mail: zszestno@poczta.fm

***** Zmiana planu od 12.02.2018 r. *************13.02.2018 (wtorek) godz. 16:00 Wieczór Gier i Zabaw w naszej szkole. *****


Rekrutacja
INFORMACJE OGÓLNE
INFORMACJE O REKRUTACJI UCZNIÓW 
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Podstawy prawne:
Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w związku z art. 29, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz StatutU Szkoły Podstawowej w Szestnie.

I. POWOŁANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/18

II. ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Zasady rekrutacji
  1. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w  Szestnie na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola ” (zał.1).
  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do oddziału przedszkolnego jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola spoza obwodu szkoły” (zał.2). Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowego oddziału.
  3. Dzieci kontynuujące edukacje przedszkolną (urodzone w roku 2011 oraz odroczone), (zał.3).
  4. Rejestracja kandydatów do oddziału przedszkolnego odbywa się bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
  5. W procesie rekrutacji do oddziału przedszkolnego biorą udział dzieci od 4 do 6 lat. Rekrutacją są również objęte dzieci powyżej 6 roku życia, którym został na mocy ustawy odroczony obowiązek szkolny.

III. SZKOŁA PODSTAWOWA

Zasady rekrutacji
  1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły”. (zał. Nr 4)
  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły” (zał. Nr 5). Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.
  3. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie następujących kryteriów:
4. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się bezpośrednio w sekretariacie 

IV. Harmonogram rekrutacji
V. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryterium ustawowego jakim jest obwód szkoły, w którym kandydat zamieszkuje (art. 130 ust. 5 ustawy) i tzw. kryteriów samorządowych (art. 133 ust. 2 i 3 ustawy).

VI. Szczegółowe regulaminy rekrutacji, obowiązujące w placówce oraz dokumenty, które należy przedłożyć, dostępne są w szkole w Szestnie oraz na stronie internetowej: http://szkolaszestno.manifo.com
Kreator stron internetowych - strona bez programowania